Druczek

fORM śMIECI

 .                 .   ogoszenia

Zawiadomienie o zebraniu

 Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni zaprasza członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni na

Walne Zgromadzenie Członków SM, które odbędzie się w dniu 17.06.2015r. o godz. 1700 w Domu Weselnym

przy ul. Olgi Boznańskiej 2 w Bogatyni.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM:

 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2.Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM.
 4.Wybór Komisji:
     a.Skrutacyjno – Wyborczej
     b.Uchwał i Wniosków
     c.Statutowej
 5.Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków SM z roku 2014.
 6.Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok.
 7.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.
 8.Podjęcie uchwał w sprawach:
     a.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 rok, tj. bilansu,
        rachunku zysków i strat, wprowadzenia do sprawozdania, informacji dodatkowej oraz z działalności Zarządu,
     b.podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2014,
     c.udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2014,
     d.zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM za 2014rok,
     e.oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2015 roku i w I półroczu 2016 roku.
     f.utrzymania w mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 08/2014 z dnia 17.11.2014 r.
       w sprawie wykluczenia z członkostwa w SM,
     g.wyrażenia zgody na zbycie gruntu oraz gruntu zabudowanego na rzecz Miasta i Gminy Bogatynia.
 9. Sprawozdanie Komisji Statutowej w sprawie zmian w statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni
     w zakresie ustalenia limitu zadłużenia dla osób kandydujących do Rady Nadzorczej i podjęcie Uchwały.
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie Uchwały w sprawie zgłoszonych wniosków.
11. Sprawy różne – dyskusja.
12.  Zamknięcie obrad.

     Informujemy, iż sprawozdania i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, które będą przedmiotem obrad wyłożone są w biurze Spółdzielni przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni. Prawo do zapoznania się z tymi dokumentami przysługuje każdemu członkowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni.

                                                                                       Zarząd Spółdzielni

Stabilna sytuacja finansowa

RozliczenieZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że:

Opinia niezależnego biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok, potwierdza, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bogatyni, zniwelowała straty finansowe z lat ubiegłych do zera.
Wspólne wieloletnie działania mieszkańców, rady nadzorczej oraz zarządu, spowodowały, że sytuacja finansowa Spółdzielni stała się stabilna, a terminowo regulowane płatności stawiają Spółdzielnię w szeregu wiarygodnych partnerów współpracy gospodarczej.

ŚMIECI

 


132804Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bogatyni informuje wszystkich mieszkańców, że od lipca 2013 roku wpłaty z tytułu „opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi", zgodnie ze złożonymi deklaracjami, należy dokonywać na rachunek GMINY BOGATYNIA lub w kasie GMINY w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

FORMULARZ : DRUCZEK-ŚMIECI 

SmartNews.com

Copyright © 2011 sm.bogatynia.org. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.